Zásady zpracování osobních údajů
1. obecná ustanovení
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vypracovány v souladu s požadavky spolkového zákona ze dne 27.7.2006. č. 152-FZ "O osobních údajích" (dále jen zákon o osobních údajích) a definuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů přijatá společností Dwiger automotive (dále jen provozovatel).
1.1 Provozovatel si jako nejdůležitější cíl a podmínku své činnosti stanovuje dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování osobních údajů, včetně ochrany práva na soukromí, osobního a rodinného tajemství.
1.2 Tyto Zásady zpracování osobních údajů Provozovatele (dále jen Zásady) se vztahují na veškeré informace, které může Provozovatel získat o návštěvnících webových stránek https://dwiger.com.
2. Základní pojmy používané v politice
2.1 Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí počítačového vybavení.
2.2 Blokování osobních údajů - dočasné zastavení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro objasnění osobních údajů).
2.3 Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, zajišťující jejich dostupnost v síti Internet na adrese https://dwiger.com.
2.4 Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologiích a technických prostředcích zajišťujících jejich zpracování.
2.5. Odosobnění osobních údajů - jednání, v jehož důsledku nelze bez použití dalších informací určit, zda osobní údaje náleží konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů.
2.7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, která samostatně nebo společně s dalšími osobami organizuje a/nebo provádí zpracování osobních údajů, jakož i určuje účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, činnosti (operace) prováděné s osobními údaji.
2.6 Zpracování osobních údajů - jakýkoliv úkon (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděný s použitím automatizovaných prostředků nebo bez použití těchto prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, upřesňování (aktualizace, změny), vytěžování, používání, předávání (šíření, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, výmazu, likvidace osobních údajů.
2.8 Osobní údaje - jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného uživatele webových stránek https://dwiger.com.
2.9. Osobní údaje pověřené subjektem osobních údajů k šíření - osobní údaje, ke kterým přístup neomezenému počtu osob uděluje subjekt osobních údajů udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pověřených subjektem osobních údajů k šíření způsobem stanoveným zákonem o osobních údajích (dále jen - osobní údaje pověřené k šíření).
2.10. Uživatel - každý návštěvník internetových stránek https://dwiger.com.
2.11. Poskytnutí osobních údajů - jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob.
2.12. Šíření osobních údajů - jakékoliv jednání směřující ke zpřístupnění osobních údajů neurčitému počtu osob (předání osobních údajů) nebo k seznámení neurčitého počtu osob s osobními údaji, včetně zveřejnění osobních údajů v hromadných sdělovacích prostředcích, umístění v informačních a telekomunikačních sítích nebo zpřístupnění osobních údajů jiným způsobem.
2.13. Přeshraniční předávání osobních údajů - předávání osobních údajů na území cizí země cizímu státnímu orgánu, zahraniční fyzické nebo zahraniční právnické osobě.
2.14. Zničení osobních údajů - jakékoliv jednání, v jehož důsledku jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a/nebo jsou zničeny hmotné nosiče osobních údajů.
3 Základní práva a povinnosti provozovatele
3.1 Provozovatel má právo:
- obdržet od subjektu osobních údajů spolehlivé informace a/nebo dokumenty obsahující osobní údaje;
- v případě, že subjekt osobních údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i v případě, že subjekt osobních údajů podá žádost o ukončení zpracování osobních údajů, má Provozovatel právo pokračovat ve zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu osobních údajů z důvodů uvedených v zákoně o osobních údajích;
- samostatně stanovit složení a seznam opatření nezbytných a dostatečných k zajištění plnění povinností stanovených zákonem o osobních údajích a regulačními právními akty přijatými v souladu s ním, pokud zákon o osobních údajích nebo jiné spolkové zákony nestanoví jinak.
3.2 Provozovatel je povinen:
- poskytnout subjektu osobních údajů na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů;
- organizovat zpracování osobních údajů v souladu s postupem stanoveným platnými právními předpisy Ruské federace;
- reagovat na odvolání a žádosti subjektů osobních údajů a jejich právních zástupců v souladu s požadavky zákona o osobních údajích;
- sdělit oprávněnému orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů na jeho žádost potřebné informace do 10 dnů ode dne obdržení takové žádosti;
- zveřejnit nebo jinak zajistit neomezený přístup k těmto zásadám zpracování osobních údajů;
- přijmout právní, organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim, před zničením, pozměněním, blokováním, kopírováním, poskytováním, šířením osobních údajů, jakož i před jiným protiprávním jednáním s osobními údaji;
- ukončit předávání (šíření, poskytování, zpřístupňování) osobních údajů, zastavit jejich zpracování a zlikvidovat je způsobem a v případech stanovených zákonem o osobních údajích;
- plnit další povinnosti stanovené zákonem o osobních údajích.
4. základní práva a povinnosti subjektů osobních údajů
4.1 Subjekty osobních údajů mají právo na:
- Na informace o zpracování svých osobních údajů, s výjimkou případů stanovených spolkovými zákony. Informace poskytuje provozovatel subjektu osobních údajů v přístupné formě a nesmí obsahovat osobní údaje týkající se jiných subjektů osobních údajů, s výjimkou případů, kdy existují zákonné důvody pro zveřejnění těchto osobních údajů. Seznam informací a postup jejich získání stanoví zákon o osobních údajích;
- požadovat od provozovatele upřesnění svých osobních údajů, jejich blokování nebo likvidaci v případě, že osobní údaje jsou neúplné, neaktuální, nepřesné, získané nezákonným způsobem nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel zpracování, jakož i přijmout zákonem stanovená opatření k ochraně svých práv;
- uložit podmínku předchozího souhlasu při zpracování osobních údajů za účelem uvedení zboží, prací a služeb na trh;
- odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i podat žádost o zastavení zpracování osobních údajů;
- obrátit se na oprávněný orgán ochrany práv subjektů osobních údajů nebo na soud proti protiprávnímu jednání nebo opomenutí Provozovatele při zpracování jeho osobních údajů;
- uplatnit další práva stanovená právními předpisy Ruské federace.
4.2 Subjekty osobních údajů jsou povinny:
- poskytnout Provozovateli spolehlivé údaje o sobě;
- oznámit Provozovateli upřesnění (aktualizaci, změnu) svých osobních údajů.
4.3 Osoby, které poskytly Provozovateli nepravdivé údaje o sobě nebo údaje o jiném subjektu osobních údajů bez jeho souhlasu, nesou odpovědnost v souladu s právními předpisy Ruské federace.
5. Zásady zpracování osobních údajů
5.1 Zpracování osobních údajů probíhá na zákonném a spravedlivém základě.
5.2 Zpracování osobních údajů je omezeno na dosažení konkrétních, předem stanovených a legitimních účelů. Zpracování osobních údajů neslučitelné s účelem shromažďování osobních údajů není přípustné.
5.3 Není dovoleno slučovat databáze obsahující osobní údaje zpracovávané pro neslučitelné účely.
5.4 Zpracovávají se pouze osobní údaje, které splňují účel jejich zpracování.
5.5 Obsah a rozsah zpracovávaných osobních údajů odpovídá stanoveným účelům zpracování. Zpracovávané osobní údaje nesmí být nadbytečné ve vztahu ke stanoveným účelům jejich zpracování.
5.6 Při zpracování osobních údajů je zajištěna přesnost osobních údajů, jejich dostatečnost a případně relevance pro účely zpracování osobních údajů. Provozovatel přijímá nezbytná opatření a/nebo zajišťuje jejich přijetí za účelem vymazání nebo objasnění neúplných nebo nepřesných údajů.
.5.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
6. Účely zpracování osobních údajů
Účelem zpracování je informování uživatele prostřednictvím zasílání e-mailů.
Osobní údaje
příjmení, jméno, otcovské jméno
e-mailová adresa
telefonní čísla
Právní důvody
Zákonné (zakládací) dokumenty provozovatele
Typy zpracování osobních údajů
Shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, uchovávání, likvidace a depersonalizace osobních údajů
Zasílání informačních dopisů na e-mailovou adresu
7. Podmínky zpracování osobních údajů
7.1 Zpracování osobních údajů se provádí se souhlasem subjektu osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů.
7.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné k dosažení účelů stanovených mezinárodní smlouvou Ruské federace nebo zákonem, k plnění funkcí, pravomocí a povinností uložených provozovateli právními předpisy Ruské federace.
7.3 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro výkon spravedlnosti, provedení soudního aktu, aktu jiného orgánu nebo úředníka podléhajícího exekuci v souladu s právními předpisy Ruské federace o exekučním řízení.
7.4 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou nebo příjemcem či ručitelem je subjekt osobních údajů, jakož i pro uzavření smlouvy z podnětu subjektu osobních údajů nebo smlouvy, na jejímž základě bude subjekt osobních údajů příjemcem nebo ručitelem.
7.5 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro výkon práv a oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob nebo pro dosažení společensky významných účelů, pokud nejsou porušena práva a svobody subjektu osobních údajů.
7.6 Zpracování osobních údajů, k nimž má přístup neomezený počet osob na základě žádosti subjektu osobních údajů nebo na jeho žádost (dále jen "veřejně dostupné osobní údaje").
7.7 Zpracování osobních údajů, které podléhají zveřejnění nebo povinnému zpřístupnění v souladu se spolkovým zákonem.
8. Postup při shromažďování, uchovávání, předávání a dalších typech zpracování osobních údajů
Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna zavedením právních, organizačních a technických opatření nezbytných pro plné splnění požadavků platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
8.1 Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
8.2 Osobní údaje Uživatele nebudou nikdy a za žádných okolností předávány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s výkonem platných právních předpisů nebo pokud subjekt osobních údajů udělil Provozovateli souhlas s předáním údajů třetí osobě za účelem plnění závazků z občanskoprávní smlouvy.
8.3 V případě zjištění nepřesností v osobních údajích může Uživatel tyto údaje samostatně aktualizovat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele info@dwiger.com s poznámkou "Aktualizace osobních údajů".
8.4 Doba zpracování osobních údajů je určena dosažením účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny, pokud smlouva nebo platné právní předpisy nestanoví jinou dobu.
8.5. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním oznámení Provozovateli e-mailem na e-mailovou adresu Provozovatele info@dwiger.com, označenou jako "Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů".
8.5 Veškeré informace, které jsou shromažďovány službami třetích stran, včetně platebních systémů, komunikačních prostředků a dalších poskytovatelů služeb, jsou těmito osobami (Provozovateli) uchovávány a zpracovávány v souladu s jejich uživatelskou smlouvou a zásadami ochrany osobních údajů. Osobní údaje subjektu a/nebo s uvedenými dokumenty. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání třetích osob, včetně poskytovatelů služeb uvedených v tomto bodě.
8.6. Zákazy stanovené subjektem osobních údajů o předávání (s výjimkou poskytnutí přístupu), jakož i o zpracování nebo podmínkách zpracování (s výjimkou přístupu) osobních údajů povolených k šíření se neuplatní v případech zpracování osobních údajů ve státním, veřejném a jiném veřejném zájmu vymezeném právními předpisy Ruské federace.
8.7 Provozovatel zajistí důvěrnost osobních údajů při jejich zpracování.
8.8 Provozovatel uchovává osobní údaje v podobě, která umožňuje identifikaci subjektu osobních údajů, nejdéle po dobu nezbytnou pro účely zpracování osobních údajů, pokud dobu uchovávání osobních údajů nestanoví spolkový zákon, smlouva, jejíž smluvní stranou, příjemcem nebo ručitelem je subjekt osobních údajů.
8.9 Podmínkou pro ukončení zpracování osobních údajů může být dosažení účelu zpracování osobních údajů, uplynutí doby platnosti souhlasu subjektu osobních údajů, odvolání souhlasu subjektem osobních údajů nebo žádost o ukončení zpracování osobních údajů, jakož i zjištění nezákonného zpracování osobních údajů.
9. Seznam úkonů, které Provozovatel provedl s přijatými osobními údaji
9.1 Provozovatel osobní údaje shromažďuje, zaznamenává, systematizuje, shromažďuje, ukládá, zpřesňuje (aktualizuje, mění), vypisuje, používá, předává (šíří, poskytuje, zpřístupňuje), odosobňuje, blokuje, vymazává a likviduje.
9.2. Provozovatel provádí automatizované zpracování osobních údajů s příjmem a/nebo bez příjmu a přenosu získaných informací prostřednictvím informačních a telekomunikačních sítí.
10. Přeshraniční předávání osobních údajů
10.1 Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů je provozovatel povinen oznámit oprávněnému orgánu na ochranu práv subjektů osobních údajů svůj záměr provést přeshraniční předávání osobních údajů (toto oznámení se zasílá odděleně od oznámení o záměru provést zpracování osobních údajů).
10.2 Před podáním výše uvedeného oznámení je Provozovatel povinen získat relevantní informace od zahraničních orgánů, zahraničních fyzických osob, zahraničních právnických osob, kterým je plánováno přeshraniční předání osobních údajů.
11. Důvěrnost osobních údajů
11.1. Provozovatel a další osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou povinny nezpřístupňovat osobní údaje třetím osobám a nešířit osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů, pokud federální zákon nestanoví jinak.
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Uživatel může získat jakákoli vysvětlení k otázkám, které ho zajímají v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů, kontaktováním Provozovatele prostřednictvím e-mailu na adrese info@dwiger.com.
12.2 V tomto dokumentu budou zohledněny veškeré změny zásad zpracování osobních údajů Provozovatele. Zásady jsou platné na dobu neurčitou, dokud nebudou nahrazeny novou verzí.
12.3. Aktuální verze Zásad je volně dostupná na internetu na adrese https://dwiger.com/privacy-policy.